วิสัยทัศ/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศ/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ


:: พันธกิจ ::

 
1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์

3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็ง  ในระบบสหกรณ์

6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

 

:: ประเด็นยุทธศาสตร์ ::

1. เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

2. เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์

3. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

4. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. เร่งรัด ยกระดับคุณภาพ และขยายการให้บริการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 1.สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

1.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

2.ร้อยละของสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

3.ร้อยละของกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

4.ร้อยละของจำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีอัตราการเพิ่มของปริมาณธุรกิจ

5.ร้อยละของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

6.จำนวนนิคมสหกรณ์ที่บรรลุผลตามหลักเกณฑ์การจัดนิคมสหกรณ์

7.ร้อยละของจำนวนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน

8.ร้อยละของจำนวนสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพิ่มขึ้น

1.1 ขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสหกรณ์ การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนระบบสหกรณ์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีคุณภาพ

1.2ขยายเครือข่ายความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและบุคลากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์

1.3 เพิ่มศักยภาพให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินรายได้นิคมสหกรณ์ในบทบาทการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

1.4 ขยายงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

1.5 เร่งรัดการจัดที่ดินและการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่นิคมสหกรณ์

1.6 สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทางด้านการเงิน การผลิต การรวบรวม การแปรรูปและการตลาดตามศักยภาพและความสามารถ

1.7 ยกระดับคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน และขยายสู่สากล
 
2. เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งในระบบสหกรณ์ 2.สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์

1.จำนวนเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

2.จำนวนบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ในเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างเข้มข้น

3.ร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น

4.จำนวนเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

5.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

2.1  สนับสนุน และส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กรและสมาชิก

2.2 รณรงค์ สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรของสหกรณ์และประชาชนทั่วไปให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผลในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามหลักการสหกรณ์ และหลักธรรมาภิบาล
2.4 วางระบบรองรับนโยบายภาครัฐ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

2.5 สนับสนุนการบัญญัติกฎหมายสหกรณ์เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม ให้เอื้อต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 
3. สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 3.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

1.ร้อยละของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)

2.จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมทางเศษฐกิจและสังคมกับชุมชน และท้องถิ้น

3.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัย กำหนดหลักสูตร และ/หรือพัฒนาบุคลากรด้านการสหกรณ์อย่างเป็นระบบ

3.2 ขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของระบบสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น และประเทศ

3.3 สร้างพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสหกรณ์
3.4 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการสหกรณ์
 
4. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาบุคลากร และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 4.เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง และมีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(ร้อยละโดยเฉลี่ย)
4.1 ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงโคงสร้างกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเป็นอิสระในขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสหกรณ์

4.2 พัฒนาสมรรถนะและสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์

4.3 ศึกษา วิจัย กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหกรณ์ และขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

4.4 สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
 
 
อ่าน 1675 เวลา