กฎกระทรวง

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารการจัดการ การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์สู่ระดับสากล เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคม สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์
(๓) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

(๑) สำนักงานเลขานุการกรม
(๒) กองการเจ้าหน้าที่
(๓) กองคลัง
(๔) กองแผนงาน
(๕) ศูนย์สารสนเทศ
(๖) - (๗) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑ - ๒
(๘) สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(๙) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
(๑๐) สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์
(๑๑) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

ข้อ ๓ ส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

(๑) สำนักงานเลขานุการกรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม
(ค) ประสานราชการกับหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องงาน
นิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม
(ฉ) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม
(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) กองแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับรัฐบาลคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(ข) จัดทำ วิเคราะห์ แผนงานโครงการและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บท
ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ จัดทำคำขอตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และ ประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
(ค) ดำเนินการในด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กับองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ
(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


(๕) ศูนย์สารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(ข) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบวิธีทางสถิติและศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
ประมวลผลสำหรับใช้ในงานส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(ค) ส่งเสริม เผยแพร่ สนับสนุน ให้บริการสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๖) - (๗) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ๑ - ๒ มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร ในเขต
(ค) ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
และประชาชนทั่วไป
(ง) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๘) สำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้ง สหกรณ์ และการจัดมาตรฐานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ภายหลังการจัดตั้ง
(ค) ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการจัดตั้ง การจดทะเบียน สหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยกสหกรณ์
และการเลิกสหกรณ์รวมถึงงานในความรับผิดชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ เยาวชนสหกรณ์
(จ) ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการในพื้นที่เฉพาะ และโครงการอื่น
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ และประสานงานด้าน
การส่งเสริมพัฒนานิคมสหกรณ์ รวมทั้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๙) สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและพัฒนา
รูปแบบการบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สินค้าสหกรณ์
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับ
สหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและ ต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าสหกรณ์
(จ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การบำรุงรักษาของธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่ม
เกษตรกร
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๐) สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดโครงสร้าง การจัดระบบงานการบริหารงานบุคคล และการควบคุมภายในให้เหมาะสม
กับประเภทและขนาดของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การลงทุน การจัดหาเงินทุนการประกอบ
ธุรกิจ การบริหารการจัดการแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
(ค) บริหารเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืม
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ การให้เงินทุนสนับสนุนแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และติดตามประเมินผลการใช้เงินทุน
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๑๑) สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ด้านการจัดตั้งการบริหารองค์กร
การบริหารการจัดการ และด้านธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(ค) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ง) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
(จ) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป การบริหารการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ
ของสหกรณ์