วันที่ 16 พ.ค. 2562 นายวีระยุทธ ประการะโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายวีระยุทธ ประการะโพธิ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคกระกา ณ ศาลากลางหมู่บ้านโคกระกา ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเกษตรกร มีหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 16,000 บาท มีกำไรสุทธิประจำปี 217,011.46 บาท มีสมาชิกทั้งหมด 57 คน