วันที่ 30 พ.ค. 2562 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด

ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด ณ หอประชุมอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 4,549,230.56 บาท  และได้ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์การถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ สิทธิหน้าที่ และการมีวินัยทางการเงินของสมาชิก การให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ และการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ โดยมีท่านปลัดอาวุโสอำเภอวัฒนานคร ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม