วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน

ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกระสัง) โดยมีนายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังศรีทอง โรงเรียนบ้านโคกน้อย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญ จำกัด กิจกรรมต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ ฉายวิดิทัศน์เกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกระสัง) ชื่อชุด "กสิกรรม วิถีไทย เทิดไท้องค์ราชัน" การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "The voice kids coop 2019" เป็นการปลูกฝังแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลเป็นกำลังพัฒนาสังคมไทย  โดยน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ) ที่ทรงริเริ่มและส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้วิธีการสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งเริ่มต้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และ ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน