วันที 28 มิถุนายน 2562 “ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด”

ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด ณ อาคารเอนกประสงค์ สหกรณ์ฯ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 66,341,011.66 บาท  และมีกำไรสุทธิประจำปี 1,708,489.67 บาท โดยได้ให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์ การถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ สิทธิหน้าที่ และการมีวินัยทางการเงินของสมาชิก การให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ และการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ