วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ประชุมติดตาม พิจารณา ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ข่าวกิจกรรม

   

      วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสระขวัญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายอุดมเขต  ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ (คทช.) จังหวัดสระแก้ว ประชุมติดตาม พิจารณา ความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ของจังหวัดสระแก้ว จำนวน 10 แปลง จากคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 หน่วยงาน โดยมีนายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นคณะทำงาน/เลขานุการ ที่ประชุมมีมติให้ติดตาม แก้ไขปัญหา อุปสรรค ในแต่ละแปลง และให้มีการดำเนินการจัดทำแผนแม่บท  การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (คทช.) จังหวัดสระแก้ว 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) เลิกประชุมเวลา 17.15 น.