วันที่ 16 กันยายน 2562 ร่วมกันบริจาค เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ข่าวกิจกรรม

 

            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันบริจาค เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อที่ดิน จำนวน 5 ไร่ มอบแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ในวันที่ 16 กันยายน 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 121,190.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  โดยผู้ร่วมบริจาคมาจากขบวนการสหกรณ์ จำนวน 9 สหกรณ์ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว