วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จากผู้ว่าราการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จากผู้ว่าราการจังหวัดสระแก้วพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแผนพัฒนาสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดสระแก้ว (2562-2565) ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสระแก้ว