ร่วมรณรงค์ โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

ข่าวกิจกรรม

S__12779546.jpg

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมรณรงค์ โครงการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด  ร่วมต้านการทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC) ” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมสระขวัญ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3

S__12779544.jpg

S__12779556.jpg

S__12779558.jpg