วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8,9

ข่าวกิจกรรม

|

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 8,9

3

 2

เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ หน้าที่ ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว