เข้าร่วมเซ็นต์สัญาญาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)

ข่าวกิจกรรม

เข้าร่วมเซ็นต์สัญาญาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)
4
6 
 
🌸🌸วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเข้าร่วม
เซ็นต์สัญาญาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ)
🍀🍀 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนกู้ยืมให้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด จำนวน​ 4,500,000 บาทและได้แนะนำสหกรณ์ให้นำเงินกู้ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
Cr. ภาพข่าว / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2