โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ข่าวกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

7

8

10

9

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะบุคลากรเข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ดำเนินการจัดบูธ ให้ความรู้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอวังสมบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม ณ ศาลเจ้าแม่วังใหม่ ต.วังใหม่อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว