โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

11

 12

13

14

 

                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงดำเนินการจัดบูธ ให้ความรู้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธและมอบของที่ระลึกให้ชาวบ้าน ณ วัดหนองแวง หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว