วันจันทร์ 1 มีนาคม 2564 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ 1 มีนาคม 2564 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

2 1

 

 2 3

2 2

 

                   วันจันทร์ 1 มีนาคม 2564 จัดประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564  เพื่อติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว