โครงการอบรมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

ข่าวกิจกรรม

 
S__14909586.jpg
 
 
S__14909581.jpg
 
 
 
 
S__14909583.jpg
 
 
 
                วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการอบรมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference)เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1