ประชุม CPS แก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

ข่าวกิจกรรม

ประชุม CPS แก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

2 1

CPS1 2

CPS1 3

      วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วจัดประชุม CPS แก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามงานส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ของกลุ่มส่งเสริม 1 และกลุ่มส่งเสริม 2 และปฏิบัติตามวิธีการเก็บข้อมูลการดำเนินการ รวมถึงวิธีการรายงาลผลข้อมูลให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้สำนักงานฯ รวบรวมข้อมูลรายงานกรมฯ ต่อไป