โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564

ข่าวกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564

03 18 2

 

03 18 1

03 18 4

          วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อนดำเนินการจัดบูธ ให้ความรู้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน ณ ถ้ำน้ำเขาศิวะ หมู่ที่ 11 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว