ร่วมประชุมตรวจติดตาม การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ข่าวกิจกรรม

ผตรวจราชการกระทรวง

3

1

            เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตาม การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 1403) และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจ ราชการระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อตรวจติดตาม การปฏิบัติราชการให้เป็นตามกฎหมาย และตามความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ที่กำหนด สดับตรับฟังทุกข์สุขของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐ และสอบทานประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการปฏิบัติงาน โดยนายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมและได้รับทราบพร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการ