ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

ข่าวกิจกรรม

15

 16

      วันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเชาวลิต  เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธีรพงษ์  ทรัพย์ธานินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 และผู้ตรวจราชการกระทรวงผ่าน VDO Conference มีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ โดยได้ชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนในโครงการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูล