วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

37668

37746

37670

37748

           วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2565 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย ให้ความรู้ คำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย หมู่ที่ 8 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว