วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904

ข่าวประชาสัมพันธ์

37759

37757

37758

37760

     วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการฯ ณ วัดกะสังอัตตนันท์ หมู่ที่ 8 บ้านกะสัง ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว