วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

47198

47195

47196

47193

47194

               วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 5/2565 เวลา 09.00– 16.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมบุคลากรในสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้วยระบบ Zoom meeting และมีข้อพิจารณาสั่งการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ