การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพปัญหา ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ 7 ประเภท ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

432570

 432569

432568

          วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพปัญหา ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาสหกรณ์ 7 ประเภท ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อกำหนดกระบวนงานเตรียมจัดทำแผนขับเคลื่อนการนำแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามองค์ประกอบการประเมิน