วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 ประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

S 24780880

S 24780882

S 24780884

S 24780883

 

         วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายสมรัก จันทร์ตะลิ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามและพัฒนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 6/2565 เวลา 09.00– 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานตามกรอบประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว พร้อมบุคลากรในสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย