ประชุมชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

60057

60054

60055

60056

                 วันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมชี้แจงงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 เวลา 09.30 - 12.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการใช้งบประมาณการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ