ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา กัญชง 1,000,000 ต้น (Lot2)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกกญชา กญชง ลอต2

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกัญชา กัญชง 1,000,000 ต้น ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จัดให้มีการกระจายต้นกัญชาเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนรับต้นกัญชาในระบบเรียบร้อยแล้ว (lot2) ในวันที่ 22 -26 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบวันและสถานที่รับต้นกัญชาของตนเองได้ทาง https://register.doa.go.th/guncha/check.php และมีเงื่อนไขการลงทะเบียนรับต้นกัญชาดังนี้
- จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น
- ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน) ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
- หากไม่มารับในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์