ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

หมวด:

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2565 )

...Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจการสหกรณ์...

GIF click 1

 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ สหกรณ์ที่รับผิดชอบ คำสั่งอ้างอิง
นางสุนีย์ วารุกะกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

    

 


    037 - 425037   

 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว  จำกัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน1 รอ. จำกัด

7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สระแก้ว จำกัด

8. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด

9. สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสระแก้ว จำกัด 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 33/2564

ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2564

 

นางสมถวิล  มุกดาหาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้ จำกัด

4. สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด

5. สหกรณ์เคหะสถานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จำกัด

6. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จำกัด

7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญ จำกัด

8. สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จำกัด

นายตฤณ วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด

2. สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด

3. สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรชุมชนวิถีธรรมชาติวังสมบูรณ์ จำกัด

5. สหกรณ์สตรีและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จำกัด

6. สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังทอง จำกัด

8. สหกรณ์การยางไทรทองเขาฉกรรจ์ จำกัด

 

น.ส.ลัดดาวรรณ  ทัพรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์ประดิษฐ์กรรมไม้จังหวัดสระแก้ว จำกัด

2.สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรบ้านคลองทรายสหพืชผล จำกัด

นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย จำกัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน.3 รอ. จำกัด 

6. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ(คทช.) จำกัด

7. สหกรณ์บ้านมั่นคงเขารังอรัญประเทศ จำกัด

8. สหกรณ์การเกษตรเขาพรหมสุวรรณ จำกัด

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 33/2564

ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2564

 

นายสมบัติ หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด

2. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด

3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอดโคกสูง (คทช.) จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด

5. สหกรณ์ศุภนิมิตรอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด

นายศิรวิทย์ สอนไว นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด

2. สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด

3. สหกรณ์การเกษรเขื่อนพระปรง จำกัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด

5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว จำกัด

6. สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา จำกัด

นายเสถียร ทะส่วย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร(คทช.) จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด

5. สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จำกัด

 

นางแววตา ปราณีตพลกรัง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 13 จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ คลองน้ำใส จำกัด

5. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด

6. สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จำกัด

นายรัชพล  วิทยประพัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด

3. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรและปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว จำกัด

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 33/2564

ลงวันที่  30 พฤศจิกายน  2564

 

นายอุดม  บุญสรวง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

    


    037 - 425037

   

1. สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่ง จำกัด

2. สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด

3. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น(คทช.) จำกัด

นายมงคล  ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

    


    037 - 425037

   

 1. สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด