ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

ชื่อผู้ตรวจการสหกรณ์

หมวด:

ผู้ตรวจการสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 )

...Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจการสหกรณ์...

GIF click 1

 

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ สหกรณ์ที่รับผิดชอบ คำสั่งอ้างอิง
นางสุนีย์ วารุกะกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 087-580-2599

1.สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด

2.สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

3.สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 1/2564

ลงวันที่  8 มกราคม  2546

นางสมถวิล  มุกดาหาร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 087-143-2268
นายตฤณ วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 092-280-7782
น.ส.ลัดดาวรรณ  ทัพรัตน์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 080-479-3219
นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาวี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 086-331-0190

1.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด

2.สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด

3.สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 2/2564

ลงวันที่  8 มกราคม  2546

นายสมบัติ หุตะเจริญ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 087-540-2620
นางริญญ์รภัส  ปั้นทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 089-790-4133
น.ส.สุภัค อัศววิทยานันท์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 089-356-3695
น.ส.ขนิษฐา  น้อยเทศ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 098-892-4551
นายรัชพล  วิทยประพัฒน์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 096-891-5979

1.สหกรณ์นิคมสระแก้ว จำกัด

2.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็น จำกัด

3.สหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นสอง จำกัด

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 3/2564

ลงวันที่  8 มกราคม  2546

ว่าที่ร้อยที่สราวุธ  นาคพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 062-542-9896
นายมงคล  ธัญญการ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 086-317-8216
นายอุดม  บุญสรวง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน 098-259-0819
นายสมรักษ์  จันทร์ตะลิ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 081-451-4058

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด

2.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด

3.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด

4.สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สก 4/2564

ลงวันที่  8 มกราคม  2546

นายอาทร  ชัยยันต์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 085-122-1124
นางสาวภัทรภร  ศิริมงคล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 097-441-9356
นายณรงค์ชัย  เทียนทอง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 094-815-8676
นางมนต์ธกานต  วงศ์สุรินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 098-265-5064
น.ส.ไฉไล  พงศ์อุดมกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 088-711-3833
นายก้องเกียรติ เมืองน้อย นิติกรปฏิบัติการ 083-062-2178
น.ส.ศิริลักษณ์  ศรีสุพรรณ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 063-938-0183
นายพรชัย  แก้วประพันธ์ นิติกร 094-815-8676