จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์

จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์  PDF ICON66

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

กราฟ จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

กราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

 

ปี พ.ศ. 2564

จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

กราฟ จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

กราฟ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์PDF ICON66