อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  PDF ICON66

(2) กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน PDF ICON66

(3) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66

(4) กราฟแสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66