อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2564 ) 

(1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด  PDF ICON66   excel icon    new

(2) กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน PDF ICON66

(3) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66

(4) กราฟแสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66