อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาด

อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค. 2565) 

อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 

(1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน  PDF ICON66    

(2) กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน PDF ICON66

(3) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66

(4) กราฟแสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66

 

 อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

(1) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ภายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน PDF ICON66    

(2) กราฟข้อมูลจำนวนอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานการณ์ใช้งาน PDF ICON66

(3) ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66

(4) กราฟแสดงข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน PDF ICON66