หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

หมวด:

หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ผลข้อมูลหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 

หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(3) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์

 - กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน  PDF ICON66

- กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน  PDF ICON66

(4) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(5) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

 

 

หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(3) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตาามประเภทสหกรณ์ 

- กราฟสหกรณ์ที่ผ่าน  PDF ICON66

- กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่าน  PDF ICON66

(4) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(5) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(6) ผลมาตรฐานสหกรณ์ 3 ปี ย้อนหลัง ล่าสุด excel icon    new

(7) ผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ ปี 64 ล่าสุด excel icon   new