หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

หมวด:

หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

ผลข้อมูลหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้ว

( ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 )

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้วัดมาตรฐานสหกรณ์  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(3) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตาามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(4) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(5) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

(6) ผลมาตรฐานสหกรณ์ 3 ปี ย้อนหลัง ล่าสุด excel icon    new

(7) ผลการยกระดับชั้นสหกรณ์ ปี 64 ล่าสุด excel icon   new