การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์

การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์

หมวด:

ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564 ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 )

(1) จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ PDF ICON66

 

ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2563

(1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน  PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน PDF ICON66