ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

หมวด:

ธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท

ข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์ PDF ICON66