สินค้าและบริการหลัก

สินค้าและบริการหลัก

สินค้าและบริการหลัก

แสดงจำนวนสหกรณ์ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  PDF ICON66

(2) กราฟ แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ PDF ICON66