สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก

แสดงจำนวนสหกรณ์ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 )

 สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2564

(1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  PDF ICON66

(2) กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ PDF ICON66

  

สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2563

(1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  PDF ICON66

(2) กราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์ PDF ICON66