สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

หมวด:

สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายชื่อสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด นางสุนีย์ วารุกะกุล ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
2 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว จำกัด
3 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำกัด
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด
5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 1 รอ. จำกัด
7 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สระแก้ว จำกัด
8 สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด
9 สหกรณ์ชาวไร่อ้อยสระแก้ว จำกัด
10 สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้วังน้ำเย็น จำกัด 
11 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

นางสมถวิล มุกดาหาญ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

12 สหกรณ์การเกษตรทุ่งมหาเจริญ จำกัด
13 สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์-โนนสาวเอ้123 จำกัด
14 สหกรณ์โคนมวังสมบูรณ์ จำกัด
15 สหกรณ์เคหะสถานเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จำกัด
16 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านพระเพลิง จำกัด
17 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรไทยตำบลสระขวัญ จำกัด 
18 สหกรณ์การเกษตรเขาสามสิบ จำกัด
19 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพาราตำบลหนองหว้า
20 สหกรณ์การเกษตรวังน้ำเย็น จำกัด นายตฤณ วงค์สุรินทร์ ตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
21 สหกรณ์วังทองมิตรเกษตร จำกัด
22 สหกรณ์สวนยางพาราสระแก้ว จำกัด
23 สหกรณ์การเกษตรชุมชนวิถีธรรมชาติวังสมบูรณ์ จำกัด
24 สหกรณ์สตรีและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จำกัด
25 สหกรณ์บริการเดินรถสระแก้ว จำกัด
26 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังทอง จำกัด
27 สหกรณ์การยางไทรงามเขาฉกรรจ์ จำกัด
28 สหกรณ์การเกษตรบ้านคลองทรายสหพืชผล จำกัด
29 สหกรณ์ประดิษฐ์กรรมไม้จังหวัดสระแก้ว จำกัด  นางสาวลัดดาวรรณ ทัพรัตน์ ตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
30 กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาฉกรรจ์
31 กลุ่มเกษตรกรทำนาวังสมบูรณ์
32 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์
33 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง
34 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งมหาเจริญ
35 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใน
36 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก้ง
37 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าแยก
38 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ
1 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด นายสมบัติ หุตะเจริญ
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
2 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช)  จำกัด
3 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด
4 สก.ศุภนิมิตรอรัญประเทศร่วมใจพัฒนา จำกัด
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสุรสิงหนาท จำกัด
6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์
7 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่
8 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อสามัคคีโคบาลตำบลหนองม่วง
9 สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนานคร จำกัด นายศิรวิทย์ สอนไว
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

10 สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร จำกัด
11 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระปรง จำกัด
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  12 จำกัด
13 สหกรณ์เดินรถยนต์วัฒนา จำกัด
14 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ำใส
15 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย
16 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช) จำกัด  นายเสถียร ทะส่วย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
17 สหกรณ์การเกษตรอรัญประเทศ จำกัด
18 สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด
19 สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์ จำกัด
20 สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จำกัด
21 สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง จำกัด
22 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จำกัด
 23 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่าข้าม
24 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฟากห้วย
25 สหกรณ์การเกษตรคลองหาด จำกัด นางแววตา ปราณีตพลกรัง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
26 สหกรณ์การเกษตรนิคม ฯ คลองน้ำใส จำกัด
27 สหกรณ์การเกษตรบ้านเขาดิน จำกัด
28 สหกรณ์ไม้ผลคลองหาด จำกัด
29 สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม  05 จำกัด
30 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 13 จำกัด
31 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไทยอุดม
32 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก
 33 สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ (คทช)  จำกัด       นายอิทธิพัทธ์ ตุลาชม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
 34  สหกรณ์การเกษตรตาพระยา จำกัด
 35  สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย จำกัด
 36  สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด
 37  สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.12 พัน 3 รอ. จก.
 38  สหกรณ์บ้านมั่นคงเขารังอรัญประเทศ จำกัด
39 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคกระกา
40 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่