จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

ปี พ.ศ. 2564

(1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(2) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(3) กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(4) กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66

 

ปี พ.ศ. 2563

(1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(2) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(3) กราฟ จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(4) กราฟ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66