จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัด แยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มสหกรณ์แยกตามประเภท พร้อมกราฟแสดงข้อมูล PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มสหกรณ์แยกตามประเภท พร้อมกราฟแสดงข้อมูล PDF ICON66