หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66

(2) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร   PDF ICON66

(3) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภท

       - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน  PDF ICON66

      - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน  PDF ICON66

(4) จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(5) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66

(6) ผลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 3 ปีย้อนหลัง ล่าสุด  excel icon    

(7) ผลยกระดับชั้นกลุ่มเกษตรปี 64 ล่าสุด  excel icon  

 

 

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2563

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66

(2) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ   PDF ICON66

(3) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

       - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน  PDF ICON66

      - กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน  PDF ICON66

(4) จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66

(5) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อและแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร PDF ICON66