หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ   PDF ICON66

(3) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน และไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร   PDF ICON66

(4) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ  PDF ICON66

 (5) ผลมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 3 ปีย้อนหลัง ล่าสุด  excel icon    new

 (6) ผลยกระดับชั้นกลุ่มเกษตรปี 63 ล่าสุด  excel icon  new