หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร