ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564

(1) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท  PDF ICON66

(2) ข้อมูลกราฟ ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท   PDF ICON66

 

 ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2563

(1) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท  PDF ICON66

(2) ข้อมูลกราฟ ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท   PDF ICON66