ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน  PDF ICON66

(2) กราฟแสดงข้อมูลจำนวนจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน   PDF ICON66