กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

หมวด:

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้ว

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ
1 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ยางพาราตำบลหนองหว้า นางสมถวิล มุกดาหาญ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
2 กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาฉกรรจ์ นางสาวลัดดาวรรณ ทัพรัตน์ ตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
3 กลุ่มเกษตรกรทำนาวังสมบูรณ์
4 กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังสมบูรณ์
5 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังทอง
6 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ทุ่งมหาเจริญ
7 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตาหลังใน
8 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านแก้ง
9 กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าแยก
10 กลุ่มเกษตรกรทำไร่วังน้ำเย็น

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

ที่ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้รับผิดชอบ
1 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หนองสังข์ นายสมบัติ หุตะเจริญ
 เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
2 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมืองไผ่
3 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โคเนื้อสามัคคีโคบาลตำบลหนองม่วง
4 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์คลองน้ำใส นายศิรวิทย์ สอนไว
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
5 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หันทราย
 6 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่าข้าม  นายเสถียร ทะส่วย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
7 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ฟากห้วย
8 กลุ่มเกษตรกรทำไร่ไทยอุดม นางแววตา ปราณีตพลกรัง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
9 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทับพริก
10 กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโคกระกา       นายอิทธิพัทธ์ ตุลาชม
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
11 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าไร่