กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ในจังหวัดสระแก้ว

( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) รายชื่อกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มส่งเสริม 1  PDF ICON66

(2) รายชื่อกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มส่งเสริม 2 PDF ICON66