จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มอาชีพ และจำนวนสมาชิก

แสดงข้อมูลกลุ่มอาชีพ และจำนวนสมาชิกในจังหวัดสระแก้ว ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ และกราฟแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ และกราฟแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66