จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

แสดงข้อมูลกลุ่มอาชีพ และจำนวนสมาชิกในจังหวัดสระแก้ว ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 )

ปี พ.ศ. 2564

(1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(3) กราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(4) กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

 

 ปี พ.ศ. 2563

(1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(3) กราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66

(4) กราฟ ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์  PDF ICON66