ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

แสดงข้อมูลทำนียบกลุ่มอาชีพในจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

(1) ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2564  PDF ICON66

(2) ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพภายในจังหวัดสระแก้ว ปี พ.ศ. 2563  PDF ICON66