จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน