กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

กองทุนพัฒนาสหกรณ์

แสดงข้อมูลกองทุนพัฒนาสหกรณ์ภายในจังหวัดสระแก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคา 2565)

(1) ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  PDF ICON66

(2) คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์  PDF ICON66

(3) ผลการอนุมัติเงินกู้

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  PDF ICON66

 

(4) ขั้นตอนพิจารณาคำขอกู้  PDF ICON66

(5) ผังการขอกู้และขอเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  PDF ICON66

(6) แผนประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  PDF ICON66

     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  PDF ICON66