รายละเอียดที่มาของกองทุน

รายละเอียดที่มาของกองทุน

รายละเอียดที่มาของกองทุน

 1. ความเป็นมา

       กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยโอนเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการสหกรณ์มาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้โอนไปจัดตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ภายใต้ระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร กพส. ขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อทำหน้าที่บริหาร ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส.
คณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบด้วย
 
 - อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานกรรมการ
 - อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรรมการ
 - อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ
 - อธิบดีกรมประมง กรรมการ
 - อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมการ
 - ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
 - ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
 - ผู้แทนของสหกรณ์ (ประเภทละ 1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง) กรรมการ
 - ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร (1 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง) กรรมการ
 - รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรรมการ/เลขานุการ
 
      มีอำนาจหน้าที่บริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์