ข้ั้นตอนพิจารณาคำขอกู้

ข้ั้นตอนพิจารณาคำขอกู้

ขั้นตอนการพิจารณาคำขอกู้

การพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กำหนดให้มีองค์คณะพิจารณา ดังนี้ 
1. ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแต่งตั้ง "คณะกรรมการกลั่นกรอง
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ 1 คน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นว่าสหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับเงินกู้ หรือพิจารณาคำขอผ่อนผันเวลาชำระหนี้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2. ในส่วนกลาง แยกเป็น 
     (1) สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่แต่งตั้ง "คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นว่า สหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับเงินกู้ หรือพิจารณาคำขอผ่อนผันเวลาชำระหนี้ หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
     (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์แต่งตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์" ขึ้นมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นว่าสหกรณ์ควรจะได้รับเงินกู้หรือไม่ได้รับเงินกู้ หรือพิจารณาคำขอผ่อนผันเวลาชำระหนี้ หรือกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
เส้นทางการกู้เงินทุน 
1. สหกรณ์จัดทำโครงการพร้อมเสนอคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผ่านสหกรณ์จังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรอง คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือดำเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ทุกกรณี 
3. เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้  
    (1) กรณีที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต
    (2) กรณีเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ ให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักฯ
    (3) นอกเหนือกรณีดังกล่าวให้นำเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณา

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุญาต 
5. กรณีที่สหกรณ์ขอกู้เงินเกิน 25,000,000.- บาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จะนำเสนอคณะกรรมการบริหาร กพส. เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป 
การเบิกจ่ายเงินกู้ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ตามวงเงินที่จัดสรรให้ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด และตามที่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินในแต่ละคราว 
2. ให้สหกรณ์จังหวัดเรียกสหกรณ์ผู้กู้มาจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน หนังสือค้ำประกันของผู้ค้ำประกันและดำเนินการจัดทำหลักประกันอื่น ตามเงื่อนไขการกู้ยืมให้แล้วเสร็จก่อนเบิกจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย ให้รายงานขอผ่อนคลายเป็นกรณี ๆ ไป 
การผ่อนผันการชำระหนี้ 
1. กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือจำเป็นให้ขอผ่อนผันได้ตามข้อเท็จจริง โดยมีหลักฐานประกอบ 
2. ให้ผ่อนผันได้ตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และคณะกรรมการบริหาร กพส. พิจารณาและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุญาตแล้วแต่กรณี 
3. ให้ส่งรายงานขอผ่อนผันการชำระหนี้ ก่อนสัญญาครบกำหนดชำระไม่น้อยกว่า 45 วัน (หากไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ให้รายงานเหตุผลชี้แจงประกอบ)  ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตการผ่อนผัน ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้สหกรณ์กู้เงิน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตผ่อนผัน และหากสัญญากู้ยืมเงินใด มีต้นเงินคงเหลือไม่เกิน 1,000,000.- บาท ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาตผ่อนผัน