แผนประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์