สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ

แสดงข้อมูลสหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

                    จังหวัดสระแก้วมีโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งเดิมนั้นเป็นจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะกรรมการประสานงานพัฒนาสหกรณ์ ศูนย์พัฒนาสหกรณ์โครงการพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการมีพื้นที่ทั้งหมด 404,703 ไร่ โดยเมื่อก่อนนั้นพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัดเป็นพื้นที่ที่มีการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีราษฎรอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมหมดสภาพแล้ว ราษฎรเหล่านี้ประกอบอาชีพหลักด้วยการทำนาทำไร่ มีฐานะยากจน การประกอบอาชีพทางการเกษตรต้องประสบปัญหา เพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ์และขาดแหล่งน้ำ ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทราบถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขานี้ขึ้น

1. สหกรณ์การเกษตรคลองน้ำเขียว จำกัด PDF ICON66

2. สหกรณ์การเกษตรเขาพรมสุวรรณ์ จำกัด PDF ICON66

3. สหกรณ์การเกษตรคลองทราย จำกัด PDF ICON66

4. สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยชัน จำกัด PDF ICON66

5. สหกรณ์การเกษตรท่าช้าง  จำกัด PDF ICON66

6. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 03 จำกัด PDF ICON66

7. สหกรณ์การเกษตรทับทิมสยาม 05 จำกัด PDF ICON66

8. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาป่าเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ้ 123 จำกัด PDF ICON66