ผู้ตรวจการสหกรณ์

รองนายทะเบียนสหกรณ์/สายตรงผู้บริหาร


ชื่อ นายพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี
ตำแหน่ง  สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 
E-mail : 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 095-365-1115
ที่ทำงาน  037-425036 ,037-425037
FAX   037-425037