สถานภาพทางการเงิน (กลุ่มเกษตรกร)

สถานภาพทางการเงิน (กลุ่มเกษตรกร)

แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร ( ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 )

(1) ข้อมูลสภานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร  PDF ICON66