ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วขอประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) จำนวน 3 แผ่นภาพ ดังนี้

1. การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (กสน.3) 

2. การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)

3.การดำเนินการตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

กสน 3 optimized

กสน 5 optimized

ขอรองเรยน